Friday, August 22, 2008

[ 20 . 08 . 2008 ] `` Pulau Redang .. Day 2 ~

Man zao jiu qi lai liao .
Gei lao gong chao xin de lo ..
Hen lei le ..
Aiyaya ..
Jiu hen mian qiang de qi shen liao .

Huan ge yi fu aa ..
Jiu qu chi zao chan lo ..
He he .
Hotel de shi wu bu cuo le ..
Hen hao chi xia ..

Ran hou aa ...
Wo men xiao hai zi jiu qu zou zou lo ...
He he .
Wo gen lao gong ..
Hao xiang mama gen papa jiang le ..
Dao zhe yi da ban xiao hai zi qu zou zou .

Ha ha .
Hen hao xiao xia .
Zou zou xia .
Jiu hui fang lo .
Mo zuo she me lo .
Zhi shi kan nan shen wan PS2 er yi .

Kakaka .
Xia wu ..
Cha bu duo 2.00 duo jiang ..
Jiu huan yu yong yi ..
Zhun bei hao qu hai bian lo ..

Yao qu ' snorkelling ' o ~
He he .
Man qi dai de lo ..
Hai xiang kan xiao yu yo ..
Kaka ...

Jiu aa ..
Zuo boat lo ..
Bu dong qu na li ..
Dao liao hai de zhong jian ..
Na ge ren huan jiao wo men tiao xia qu wo ..

Ha ?
Na me shen ..
hen kong bu xia le ..
Wo you bu shi shuo hen hui yu yong la ..
Wu wu T.T

Jiu you dian pa pa la ..
Nan shen jiu tuo ta men de yi fu lo ..
Zhun bei xia shui ..
Kan jian lao gong de shen ti o ..
Waleli ..

Shuai aa ~~
He he .
Ran hou aa ...
You na me sai ..
Lao gong jiu bang wo tu ' sunblock ' ..

Sai si wo aa ..
Hen re le ...
He he .
Lao gong jiu tiao jing qu shui li mian lo ..
Ta jiu jiao wo xia qu ..

Ke shi ..
Wo you hen pa wo ..
Jiu bu gan xia shui lo ..
Ke shi ..
Hao xiang hen hao wan xia ..

Jiu xia qu shui liao .
Hao leng oo ~~~
He he .
Lao gong huan yi zhi bao zhao wo .
Yin wei wo hen pa maaa ...

Kaka .
Ran hou aa ...
Na ge ren jiu jiao wo men kan jing qu shui li o ..
Wo you hen pa hui you sha yu ..
He he .
Hao fei o ...

You bu gan wo ..
Ke shi zui hou ..
Hai shi hen hao qi ..
Hen xiang kan ke ai de xiao yu yu o ..
Qia qia ^^

Jiu kan xia xia .
Yuuu ~~
Pa pa lei .
Na xie xiao yu a .
You dian bian tai lo ..

Huan yi zhi zai wo men shen ti na li ..
Yu lai yu qu .
He he .
Zai kan yu de shi hou a .
Lao gong yi zhi jian zhao wo de shou ye .

Ke ke .
Kan yi xia xia .
Jiu jue de hen leng liao .
Lao gong jiu jiao wo shang qu boat lo .
Wo jiu shang qu liao .

Ka ka .
Ke shi a ..
Yao shang de shi hou ho ..
Ta de biao jie huan tu ran tui wo xia qu shui wo ..
Xia si wo le la ...

Lao gong huan ma ta o ~~
Ke ke .
Lao gong shuo she me ..
" Wei! Gan ma tui ta la ? Ta dou bu shi shuo hen hui yu yong . Gan ma luan tui ta ? "
Hao xiong o ~~

Yuan lai ta guan xin wo de shi hou .
Hui na me xiong de o ~
Yuan lai ta biao jie tui wo xia qu shi yao wo gen lao gong pai ge zhao .
Zha dao lo == ..
Ta de biao jie huan gen wo shuo shi lao gong de mama yao de o .

Hao hao xiao lo ..
Jiu shang boat liao .
Xin hao ta de biao jie mo zai tui wo xia qu .
Yao bu ran hui gei lao gong ma si ~
Jiu zai boat yi xia xia .

Gen ta ma ma liao tian lo .
Ke ke .
Liao yi xia xia .
Quan bu ren jiu shang boat liao .
You yao qu ling wai yi ge di fang lo .

Zuo xia xia .
Jiu dao liao lo .
na ge ren huan shuo zhe li shi kan sha yu de wo ..
Wah ~
Kai shi pa liao lo .

Kan tai duo xi liao .
Hai yi wei zhe xie sha yu a ..
Hui chi ren de .
Pa pa lei .
Ke ke .

Ke shi hai shi you yong qi xia shui ..
Kan xia kan xia .
Mo she me a ...
Ran hou a ..
Lao gong tu ran jian jiao wo kan wo ..

Wo jiu kan lo ..
He he .
Qi shi a ..
Zhe xie sha yu dou bu shi shuo hen da ..
Huan kan jiu liao ..
Man ke ai xia d ..

He he .
Ran hou jiu shang boat liao .
Hui qu hotel lo ~~~
Dao liao ..
Wo men jiu zai hai bian na li wan lo ..

Yu yong aa ..
Man shuang xia la ..
Keke .
Pai liao man duo zhao zhao o .
Ke ke .

Wan yi xia .
Jiu 6.00 duo liao .
Jiu shang qu hotel chong liang lo .
Yao zhun bei hao qu hai bian na li shao BBQ lo ~~
He he .

Hen qi dai o .
Yin wei ou xi huan chi BBQ d ..
^^
Jiu zou qu na li lo .
Dai liao hao duo dong dong yo .

Jiu kai shi shao liao .
Wo you bu hui shao o .
Xin hao you lao gong .
He he .
Makz .

Wo a ..
Hen xiang yao shao gei zi ji chi d ..
Yao xue xue xia ma ..
Ke shi lao gong bu gei wo ..
Shuo she me ..

Hen ' careless ' xia ..
Pa hui shao dao shou a ..
He he .
Suan liao lo .
Lao gong jiu shi zhe yang de la ..

Mei chi dou bu gei d ..
Xi guan jiu hao looo ~
Chao duo shi wu de ye .
You ji a .. xia .. zhu rou .. yu .. sotong .. lala ..
Hao hao chi o ..

Chi bao bao liao guo hou ..
Jiu liao tian a ..
Wan wan yi xia ..
He he .
Lao gong jiu la wo liao ..

Wen ta qu na li ta you mo ying la ..
Hen ..
Suan liao ..
Ta jiu yi zhi la wo lo ..
La la la ....

Huan la dao hai bian na li o ..
Jiu zuo liao mou jian shi lo ..
Mou mou mou jian shi ..
keke ..
Haha ..

Ran hou ..
Jiu qu zou zou lo ..
Zai hai bian na li zou ...
Ji shuang xia ..
Ke ke .

Zai hai shui na li zou yo .
Leng leng d .
Kakaka .
Blekk ..
Jiu hui qu fang jian lo ..

Man lei xia ..
Kaka .
Kan xia xi ..
Jiu qu fang jian shui zao liao ..
Makz ~

No comments: